СТАТУТ

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням англійської мови № 92

імені І. Франка міста Києва

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 22881521

1. Загальні положення

 

1.1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені І.Франка міста Києва - це загальноосвітній навчальний заклад, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданий до сфери оперативного управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та є правонаступником спеціалізованої школи № 92 ім. І.Франка м. Києва.

1.2. Юридична адреса спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 92 імені І.Франка міста Києва:

         01033, місто Київ, вулиця Тарасівська, 11.

        1.3. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені І.Франка міста Києва (далі – Школа) є юридичною особою, що має штамп, печатку з офіційною назвою відповідно до нормативних документів. Може мати рахунки в установах банків, бланки з офіційною назвою та інші реквізити. Має свій герб, емблему, прапор, гімн.

1.4.   Київська міська рада в особі її виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (далі – Власник) або уповноважений ним орган здійснює фінансування Школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів.

1.5. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням Школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-  виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і  свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами та  цим Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.9. Школа діє на підставі Статуту, який розроблений нею на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Статут затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

1.10. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань перед іншими суб’єктами освітньої наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У Школі визначена українська мова навчання.

1.12. Англійська мова вивчається поглиблено з першого класу за навчальними планами для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

1.13. Школа має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- визначати контингент учнів у відповідності до законодавства України;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями,  науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

- здійснювати власну видавничу діяльність;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та цим Статутом;

- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження в порядку,  визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних підрозділів;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- встановлювати шкільну форму для учнів;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами в порядку, визначеному законодавством України;

- при наявності ліцензії здійснювати види діяльності, які вимагають спеціального дозволу.

1.14. У Школі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи педагогічних працівників тощо, які затверджуються наказом директора Школи про методичну роботу.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються органами охорони здоров’я міста Києва.

1.16.  Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на Власника та директора Школи. Норми та порядок організації харчування учнів  встановлюється Кабінетом Міністрів України, розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

1.17. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються при наявності ліцензії.

1.18. Реорганізація Школи проводиться в разі зміни її типу або форми власності. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає Власник.

1.19. Взаємовідносини Школи з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами  або угодами, що укладені між ними.