3. Виховний процес у Школі

 

        3.1. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

        3.2. Цілі виховного процесу в Школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

         3.3. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів Школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

         3.4. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.  Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

4. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- психологи, логопеди;

- бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- керівники;

- батьки (особи, які їх замінюють).

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Школи.

4.2. Учні Школи мають гарантоване державне право на:

-  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в Школі;

- вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-     переатестацію з навчальних предметів;

-     безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою Школи;

-  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-     участь у органах громадського самоврядування Школи;

-     вільне вираження поглядів, переконань;

-   участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права;

4.3. Учні Школи зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-    підвищувати загальнокультурний рівень;

-    дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-    брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-  бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

-  дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи;

-  дотримуватися правил особистої гігієни та культури зовнішнього вигляду під час навчально-виховного процесу;

-  дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу.

4.4. Учні Школи залучаються, за їх згодою та за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки.

4.5. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні та інші працівники Школи приймаються на роботу до Школи та звільняються у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти та згідно з трудовим законодавством.

4.6. Педагогічні працівники Школи мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоровя учнів;
 •    брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Школи та інших  органів самоврядування Школи, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 •    обирати форми підвищення своєї кваліфікації;
 •    проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції керівництву Школи та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 •    на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до  законодавства;
 •    обєднуватися в професійні спілки та  бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 

 

  1. Педагогічні працівники зобов’язані:
 •  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись  вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку   інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також  збереженню їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-    брати участь у роботі педагогічної ради;

-  виховувати в учнів повагу до  батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-    готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-     дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  виконувати накази і розпорядження директора Школи, органів управління освітою.

  1. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором Школи і затверджується відповідним органом управління освіти.

        Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

        Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

  4.9. Директор Школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, чинного трудового законодавства, згідно з цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Школи.   

4.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

4.11. Директор і педагогічні працівники Школи підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність    займаній    посаді,    присвоюється    кваліфікаційна  категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», «вчитель (вихователь) – методист», «педагог-організатор – методист» та інші.

4.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають  займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором Школи згідно з чинним законодавством.

Права і обовязки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Школи.

4.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Школи.

Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних органах.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Школи;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Школи, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

-  повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.18. У навчально-виховному процесі Школи можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.