5. Керівництво Школою

 

5.1. Безпосереднє керівництво Школою здійснює її директор, який може бути тільки громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти в порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2. Директор Школи призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного трудового законодавства та законодавства в галузі загальної середньої освіти.

5.3. Директор Школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, та навчальних досягнень учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь діячів культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

5.4. Директор Школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школи.

5.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

5.6. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

-   планування та режиму роботи Школи;

- переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників Школи;

-  притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання  ними своїх обов’язків.

5.7. Органом громадського самоврядування Школи є конференція її колективу, що скликається не менше одного разу на рік.       

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції колективу встановлюється за Статутом Школи і колективним договором таким чином: делегати   конференції   обираються   від   працівників   Школи,  учнів 5-11-х класів (актив учнівського самоврядування Школи), батьків (членів батьківської ради Школи), представників громадськості на пропорційній основі.

Конференція:

- обирає раду Школи, її голову, встановлює те­рмін їх повноважень;

- заслуховує звіти директора і голови ради Школи;

  • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності Школи;
  • затверджує основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Школи;
  • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 5.8. У період між конференціями діє рада Школи, діяльність якої регулюється цим Статутом.

 До складу ради Школи обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, ба­тьків і громадськості.

Рада Школи організовує виконання рішень конференції, затверджує режим роботи Школи, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету Школи, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

5.9. У Школі за рішенням конференції або ради Школи  можуть   створюватися   і  діяти піклувальна  рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

         Члени піклувальної ради Школи обираються на конференції колективу. Склад піклувальної ради формується з представ­ників органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування Школи, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5.10. Основною структурною ланкою Школи є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

У Школі функціонують:

- 1-4 класи (початкова школа), у яких учні здобувають початкову освіту;

- 5-9 класи (основна школа), у яких учні здобувають базову загальну середню освіту;

- 10-11 класи (старша школа),  у яких учні здобувають повну загальну середню освіту.

5.11. Учнівські збори Школи (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори Школи (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування Школи (класу);

  • висувають своїх представників у робочі органи громадського самоврядування;
  • обговорюють   питання   організації   навчання,   діяльності   і дозвілля учнівського колективу.

5.12. Батьківські збори Школи (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

  • обирають своїх представників для участі в роботі громадського     самоврядування Школи;
  • залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування Школи;
  • вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників   пропозиції щодо навчальновиховного процесу в класі та Школі;
  • запрошують  педагога, вихователя,   представників   державних   органів управління,  адміністрацію  Школи  для обговорення стану і перспектив роботи   класу   й   Школи,  а  також   роз’яснення з окремих питань, які турбують батьків.

5.13. У Школі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

6.  Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

6.1.  Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі. Майно Школи, передане їй, належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передане до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.2. Фінансування Школи здійснюється її Власником або уповноваженим   органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.3. Фінансово-господарська діяльність Школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Джерелом формування кошторису є:

        - кошти відповідного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

       -   кошти фізичних,  юридичних осіб;

       -   кошти, отримані за надання платних послуг;

       -  прибуток від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

     -     благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається  законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована Школа. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. За рішенням Голосіївської  районної в місті Києві державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно.

6.5. Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до законодавства.

 

7. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний  учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Школа має право відповідно до законодавства укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.  

7.2. Участь Школи в міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

8. Контроль за діяльністю Школи

8.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкована Школа, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві  освіти і науки, молоді та спорту України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та Власник Школи.

 Державний     контроль   за     діяльністю     Школи незалежно від підпорядкування, типу і форми власності  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.3. У період між атестацією  проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на  рік.  Перевірки з питань, не  пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Школи, проводяться  Власником відповідно до чинного законодавства.